NOMP
fujicoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
7j5v35DMwA4gxhC8pjvbS19hV8EPs4F8Mk 56776 1571 97.3% 12.40 MH